Quick 120 jaarQuick 1 juichen 1Quick 1 juichen 4Foto juichen Cricket 1TrainenQuick 1 juichen 2Foto juichen 4Cricketf-jeugdQuick 1 juichen 3Foto selectie 2013/2014

H.V. & C.V. Quick, De Savornin Lohmanlaan 215 Den Haag, Telefoon: 070-3680323

Twitter icon
Facebook icon
Instagram icon
LinkedIn icon
RSS icon
YouTube icon

Haantjes zoeken Hennetjes

Gepubliceerd op 08 juli 2013 door Sportinnovatie

Meisjesvoetbal op Quick

Quick start in het seizoen 2013/2014 met een pilot meisjesvoetbal. Het gaat in eerste instantie om twee trainingsgroepen: benjamins/benjamini’s (geboren tussen 2007 en 2008) en een F trainingsgroep (geboren tussen 2005 en 2006)

“Sport opleiding en gezonde recreatie, je leven lang!”

Met ons nieuwe clubgebouw starten we de route naar een club waar je kan opgroeien van kleuter via oudere jongere tot vitale oudere met sport, opleiding en recreatie. Of het nu je opleiding tot topsporter, trainer of leider (m/v) van een team is, of als je gewoon recreatief wil sporten en samenzijn met je vrienden en vriendinnen: Nieuw Hanenburg wordt jouw tweede huis; voor jong en oud, jongen en meisje, valide en minder valide.

De hiermee gepaard gaande verbreding van ons sportaanbod en de multi-functionele inzet van onze accommodatie sluit aan op ontwikkelingen om ons heen en onze wens om een top accommodatie te realiseren voor de club.

Zo toont maatschappelijk onderzoek al jaren de voordelen aan van bewegen en een sociaal netwerk voor de kwaliteit van leven. Vooral voor ouderen, zo blijkt uit recentelijk onderzoek, is dit van belang. Wij willen sport bieden aan families gedurende hun hele leven, dus ook voor meisjes in de winter.Ook willen we – zeker als mensen ouder worden en actief willen blijven - sport bieden aan mensen boven de 35-40 jaar; de leeftijd waarop ook de meeste Quickers ophouden met actief voetballen of cricketten op onze club. 

De prachtige accommodatie die we nu hebben biedt ons hiertoe ongekende mogelijkheden. Het is natuurlijk zonde zo’n accommodatie overdag door de week niet te gebruiken. Sport en recreatie op deze tijden past uitgerekend voor ouderen en kan goed samen gaan met onze hoofdsporten. Daarnaast kan een breder gebruik ook een bron van inkomsten zijn om onze ambities te verwezenlijken.

Het bredere gebruik van onze accommodatie is uitgebreid besproken en ondersteund tijdens (nieuwbouw-)bijeenkomsten en algemene vergaderingen over de afgelopen jaren. Daarnaast is er belangrijke organisatorische en financiële steun verkregen van de gemeente en maatschappelijke fondsen als Oranjefonds en Fonds1818 voor onze plannen. NOC*NSF en de KNVB hebben een subsidie verstrekt voor de opzet van meisjesvoetbal, 7x7 ouders-voetbal en Sport-op-Maat voor ouderen en minder validen.

Deze steun schept natuurlijk ook verplichtingen. Zo heeft de gemeente als voorwaarde gesteld dat we met 5 partners een langdurige samenwerking moeten hebben. Met de twee meest voor de hand liggende maatschappelijke partners – Haagsstudiepunt voor huiswerkbegeleiding en Triodus voor buitenschoolse opvang – zijn langjarige contracten gesloten. 

De komende jaren zullen wij de ontwikkeling van onze sportopleiding voor voetbal en cricket vol doorzetten. Daarnaast zullen we in samenspraak met de leden stap voor stap ons sportaanbod uitbreiden om invulling te geven aan “Sport, opleiding en gezonde recreatie, je leven lang!”. 

Om invulling te geven aan sportinnovatie is vorig jaar Helmien Rambaldo in het bestuur van de HV & CV Quick benoemd. Helmien geeft leiding aan de innovatie van ons sportaanbod en richt zich op de genoemde drie activiteiten: meisjesvoetbal, 7x7 voetbal voor ouders en Sport-op-Maat voor ouderen en minder validen. Het vervolg van deze nieuwsbrief gaat over meisjesvoetbal.

Meisjesvoetbal

Is er draagvlak voor meisjesvoetbal?
Meisjesvoetbal is de snelst groeiende teamsport in Nederland, ook de meest gerenommeerde BVO’s hebben inmiddels damesteams. Er spelen al lang meiden in onze jongensteams mee, zij het alleen in de jongere jeugd. Inmiddels spelen er 3 meiden in onze jeugdteams en staan er 5 meiden op onze wachtlijst en zijn er naar aanleiding van onze plannen meerdere aanmeldingen en vragen binnen gekomen wanneer Quick nu met meisjesteams begint. Meerdere malen is met de leden over meisjesvoetbal gecommuniceerd (nieuwsbrieven, algemene vergadering) en de reacties hierop – ook van oudere leden - waren veelal positief als “logisch”, “het werd tijd”, tot “als ik het maar niet hoef te zien” (je raadt vast wie). Regelmatig vragen ouders bij de jeugdcommissie naar meer informatie met betrekking tot het meisjesvoetbal. In twee bijeenkomsten met commissieleden hebben zich de vrijwilligers aangemeld die hierbij willen helpen. Het echte draagvlak moet uiteraard blijken uit de aanmeldingen volgend op de wervingsacties. 

Inmiddels hebben we natuurlijk gekeken naar eventuele praktische bezwaren tegen meisjesvoetbal, zoals de beschikbaarheid van vrijwilligers, de veldenbezetting en de wachtlijst. 

Hoe starten we?
Als we meisjesvoetbal op de Quickkaart willen zetten dan zullen we daar aandacht aan moeten schenken. We gaan campagne voeren door middel van flyers (m.b.v. onze jeugdleden) en clinics op de omringende basisscholen om genoeg meisjes bij elkaar te krijgen. We willen m.i.v. het nieuwe seizoen starten met een trainingsgroep in de Benjamini’s voor meisjes en een trainingsgroep  in de F-pupillen voor meisjes. Hiermee willen we zorgen dat meisjes net als jongens jong aanvangen en zo opgroeien in onze clubcultuur.

Is er wel ruimte voor meisjesvoetbal?
In overleg met de jeugdcommissie is eind vorig jaar het velden schema aangepast. Hieruit blijkt dat er genoeg ruimte is voor een trainingsgroep in Benjamini’s en de F, ook  zonder dat wij teams naar de zondag (bijvoorbeeld de Benjamini’s) zouden verplaatsen.

Wat doen we als meisjesvoetbal aanslaat?
Als meisjesvoetbal aanslaat, dan ontstaat er over twee jaar ook een E-team en over vier jaar ook een D-team, doordat de meiden doorgroeien. We kunnen dan eventueel – net als een aantal andere clubs – de Benjamini’s en Benjamins op de zondag laten spelen om op zaterdag meer ruimte te creëren. De KNVB is echter druk bezig om oplossingen te verzinnen voor de druk op de velden op zaterdag. Er wordt gedacht aan langer doorspelen ’s middags/’s avonds en op zondag en/of vrijdagavond spelen. Voor de korte termijn is er dus ruimte voor meisjes voetbal en voor de langere termijn wordt er ook door de KNVB al naar oplossingen gezocht. Als meisjesvoetbal niet aanslaat,  dan mogen de meisjes natuurlijk bij Quick blijven spelen, maar dan in een team samen met jongens, zoals dat nu gebeurt. We gaan dan geleidelijk naar hoe het nu ook is. 

Zijn er voldoende vrijwilligers/begeleiders voor meisjesvoetbal?
Bij de besprekingen over meisjes voetbal hebben vrijwilligers en begeleiders zich spontaan aangemeld: Kitty & Tia Yang, John Hage, Ferry van Heusden. Organisatorisch kunnen beide trainingsgroepen meedraaien in de huidige jeugdorganisatie. Ook verwachten wij dat het kader voor meisjesvoetbal – net als bij de jongens - te vinden is in de groep ouders/familieleden van meisjesleden zelf. Ook heeft Quick van de KNVB en NOC*NSF een subsidie gekregen om deze sportverbreding op te zeten.

Hoe gaan we om met de wachtlijst?
Er staan nu ruim 130 kinderen op de wachtlijst. De wachtlijst zal dus blijven bestaan of we nu wel of geen meisjesvoetbal introduceren. Voor meisjesvoetbal gaan we meisjes werven en een aparte wachtlijst hanteren (mits zij in een meidenteam komen). De kinderen die op de wachtlijst staan voor jongensteams zullen hier echter niet onder leiden: het aantal jongensteams zal gelijk blijven en de twee meisjesteams betreffen dus extra teams bovenop het bestaande aantal jongensteams. 

Contributie
De contributie zal voor jongens en meisjes het zelfde zijn evenals de faciliteiten.

Evaluatie
Het bestuur zal een tussentijdse evaluatie te doen in oktober 2013 (als de aanmeldingen bekend zijn en de trainingsgroepen gestart zijn) en maart 2014 met het oog op de vervolgstappen voor seizoen 2014/15.

Binnenkort starten we met de werving  op scholen en in de omringende wijken, maar we moedigen natuurlijk alle Quicker(tje)s aan hun dochter of zusje te vertellen dat zij binnenkort met vriendinnen in een team kan voetballen op Nieuw Hanenburg!

Wil je meedenken over meisjesvoetbal of meer informatie hebben, email dan naar meisjesvoetbal@quick.nl

Het bestuur

Delen op social media

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon