Quick 120 jaarQuick 1 juichen 1Quick 1 juichen 4Foto juichen Cricket 1TrainenQuick 1 juichen 2Foto juichen 4Cricketf-jeugdQuick 1 juichen 3Foto selectie 2013/2014

H.V. & C.V. Quick, De Savornin Lohmanlaan 215 Den Haag, Telefoon: 070-3680323

Twitter icon
Facebook icon
Instagram icon
LinkedIn icon
RSS icon
YouTube icon

Vragen en antwoorden veldenproblematiek Nieuw Hanenburg

Gepubliceerd op 20 november 2017 door Marcel de Kler

Het bestuur heeft in de laatste twee Algemene Vergaderingen de veldenproblematiek op Nieuw Hanenburg uitgebreid behandeld. De Algemene Vergadering van 11 oktober heeft het bestuur een mandaat gegeven om met de gemeente Den Haag in gesprek te gaan om 1 van de mogelijke oplossingen, te weten de aanleg van kunstgras op de velden 2 en 3 te bespreken, onder de voorwaarde dat een cricketsfeer behouden blijft.

Inmiddels heeft wethouder Rabin Baldewsingh namens de gemeente Quick 1 kunstgrasveld gegund.
Het bestuur begrijpt dat dit tot veel vragen leidt. Hieronder proberen wij op enkele van deze vragen een antwoord te geven. Op maandag 27 november om 19.30 uur zal middels een open discussie verder ingegaan worden op dit onderwerp in ons clubgebouw, waar een ieder welkom is.

Wordt er nu dus op 1 veld kunstgras aangelegd?
Nee. Aangezien op Quick zowel voetbal als cricket wordt gespeeld, zal met beide sporten rekening gehouden moeten worden. Het hoofdcricketveld beslaat 2 voetbalvelden, met de cricketpitch tussen de velden in. Hierdoor is het niet mogelijk om slechts 1 grasveld te vervangen door kunstgras, maar dienen bij de aanleg van kunstgras beide grasvelden tegelijk vervangen te worden om tot een geschakeld veld te komen.

Kost een eventueel nieuw kunstgrasveld ons geld?
De gemeente heeft inmiddels aangegeven de kosten voor de aanleg van 1 kunstgrasveld op zich te willen nemen. De kosten van twee velden zijn geschat op 900.000,- euro. De aanleg van één veld, inclusief randzaken, zal door de gemeente worden bekostigd en zal ongeveer 500.000 Euro kosten. Door schaalvoordeel zal een tweede veld ongeveer 400.000 Euro kosten, dat door Quick gedragen dient te worden. Hiervoor kan Quick maximaal een subsidie van 2/3de van het totale investeringsbedrag krijgen, waardoor de investering teruggebracht kan worden tot ongeveer 133.000 Euro.

Hoe kan de aanleg van het andere veld worden gefinancierd?
Quick kan deze kosten op dit moment niet zelf dragen en zal op zoek moeten naar een partij die dit financiert. Uiteraard is hoofdsponsor Rabobank hier een partij in maar er zijn andere partijen die tegen een geringe rente kunnen financieren. Het bestuur onderzoekt momenteel welke alternatieven er zijn. Hierbij zal ook rekening gehouden moeten worden met de nog lopende lening bij de Rabobank, die aangegaan is voor de nieuwbouw en nog 5 jaar loopt. Indien 1 veld wordt bekostigd door Quick, zullen de huurkosten voor dit veld vervallen. De besparing zou dan wellicht ten gunste van de rente en aflossing van de lening kunnen komen.

Wie gaat het onderhoud en op termijn de vervanging van beide velden betalen?
De gemeente heeft toegezegd dat het beide velden zal onderhouden en maakt hierin geen onderscheid tussen het veld dat zij hebben betaald en Quick heeft betaald. Met de gemeente zal nog verder overleg moeten hoe dit veld in het reguliere vervangingstraject kan komen. Indien de gemeente op termijn eigenaar wordt van beide velden,  zullen deze op kosten van de gemeente vervangen worden, zodra de velden daar aan toe zijn.

Waarom komt het capaciteitsprobleem van de velden nu ineens op?
De KNVB heeft op verzoek van ruim 90% van de voetbalclubs een verschuiving van de voetbalweekenden doorgevoerd. Hierdoor wordt er pas in september begonnen, wordt in januari nauwelijks gespeeld en loopt het seizoen tot eind mei door. Een eventuele nacompetitie kan nog doorlopen tot medio juni Door de verschuiving van de voetbalweekenden ontstaat er in de periode medio april tot eind mei een extra capaciteitsprobleem.  Dit is de periode waarin de grasvelden ingezaaid worden en daardoor niet bespeeld kunnen worden, noch door voetbal, noch door cricket.

Tot vorig jaar was het voetbalseizoen eind april klaar voor vrijwel alle teams, maar nu zijn er nog minimaal vier volle weekenden gepland door de KNVB tijdens de inzaaiperiode. De KNVB heeft medewerking toegezegd om de thuiswedstrijden vooruit te laten spelen voor de niet selectieteams (B-categorie teams). De selectieteams mogen hun thuiswedstrijden echter niet vooruit spelen, hetgeen een direct gevolg zal hebben voor het cricketprogramma, omdat er zodoende pas vanaf juni gecricket kan worden op veld 1 en 4.

In de bijlagen (zie foto's bij dit stuk) staan enkele grafieken waarin de druk op de velden inzichtelijk gemaakt is.

Kan Quick niet kleiner worden om de veldenproblematiek op te lossen?
Je kunt altijd kleiner worden, maar omdat we in de periode half april/mei slechts de beschikking hebben over 2 velden (de grasvelden worden dan ingezaaid voor het cricketseizoen) zal de krimp zo groot moeten zijn dat we het huidige beleid niet door kunnen zetten. Dit bestuur kiest daarom voor het voortzetten van het huidige beleid.

Indien wij vanaf komend seizoen minder instroom bij de jongste jeugd zouden toestaan, dan heeft dit pas na 7 jaar effect op het aantal teams dat op een heel veld speelt. Een volledige aannamestop zal impact hebben op het vullen van de huidige teams, waardoor de komende jaren een ongewenst aantal (te weinig of te veel) kinderen per team ingedeeld moet worden. Het aantal teams kan dan op kortere termijn in theorie afnemen, maar zal de jeugdcommissie de nodige kopzorgen geven.

Heeft de vereniging inspraak in hoe de veldenproblematiek opgelost kan worden?
Op de Algemene Vergadering van 11 oktober j.l. heeft het bestuur mandaat gekregen om in gesprek te gaan met de gemeente om de druk op de velden te bespreken. Hierbij is het aanleggen van kunstgrasvelden een toegestane optie. Het bestuur heeft hierbij nadrukkelijk aangegeven dat de cricketbeleving meegenomen moet worden in de aanleg en indien er geen aanpassingen mogelijk zijn, het bestuur hierover terug zal komen bij de leden. Wel dient het bestuur akkoord te krijgen van de Algemene Vergadering, in geval dat de financiering van het extra kunstgrasveld middels een lening zal moeten gebeuren.

Is er naast kunstgras nog een andere oplossing voor het capaciteitsprobleem?
Hybride velden:
Het bestuur heeft de gemeente gevraagd of een hybride veld (gras met ong. 10% kunstgras) een optie kan zijn. De gemeente geeft aan dat de inzaaitijd voor een dergelijk veld even lang duurt als gewoon gras en daarmee geen oplossing biedt om het knelpunt in april/mei te verhelpen. Tevens zijn speciale machines nodig voor het onderhoud van dit type veld, die de gemeente niet heeft.

Alternatieve velden in de buurt
Tevens heeft het bestuur de gemeente gevraagd of er in de Bosjes van Pex andere mogelijkheden zijn voor de aanleg van een extra veld. De gemeente heeft ons gemeld dat er nergens mogelijkheden (te verwachten) zijn.
Het bestuur onderzoekt nog of er andere mogelijkheden om extra velden te betrekken in de buurt zijn.

Andere trainingsvormen
Een andere invulling van trainingen, waardoor de velden minder belast worden, wordt ook onderzocht. Te denken hierbij valt aan het ASM (Athletic Skills Model) waarbij 1 training in de week wordt ingevuld door een andere activiteit dan trainen op een veld. Ook dit zal het grootste knelpunt, tijdens de inzaaiperiode, niet oplossen.

Wat is de rol van de werkgroep Burger nog in dit traject?
Het bestuur zal zich blijvend laten informeren over de veldenproblematiek door de werkgroep Burger. Ook meningen en/of ideeën van personen die geen zitting nemen in deze werkgroep zijn welkom!

Bijlagen (zie foto's bij dit stuk)
In de onderstaande grafieken is per week aangegeven hoeveel uren er gespeeld wordt in het huidige beleid en is dit afgezet tegen de beschikbare capaciteit. Een korte toelichting is grafiek gegeven.

Voetbal trainingsuren vs capaciteit
Hierboven is de doordeweekse voetbal bespeling van de velden weergegeven en afgezet tegen de beschikbare velden in het huidige beleid. Hierbij is te zien dat van medio april tot eind mei de grasvelden niet beschikbaar zijn voor trainingen en dus in deze 6 weken een alternatief trainingsschema moeten komen, waarmee alle teams toch kunnen trainen.

In deze grafiek is alleen naar de (beschikbare) trainingsuren gekeken en niet naar wenselijke trainingsdagen/tijden. Er is zodoende uitgegaan van een beschikbaarheid van 17.00-22.00 uur op maandag tot en met vrijdag.

Wedstrijd uren op zaterdag conform KNVB planning en
Wedstrijd uren op zaterdag met vooruit gespeelde thuiswedstrijden

In deze grafieken is de veldbezetting in uren op de zaterdagen weergegeven op basis van de competitiewedstrijden en de beschikbare velden. De donkere balken zijn de geplande cricketwedstrijden. Het verschil tussen de beide grafieken, is dat in de onderste grafiek de B-categorie wedstrijden vooruit gespeeld worden in februari, maart en april. Tevens zijn alleen uren weergegeven en is de beschikbaarheid gebaseerd op wedstrijden van 08.30-18.00 uur per zaterdag. 

Wedstrijd uren op zondag conform KNVB planning en
Wedstrijd uren op zondag met vooruit gespeelde thuiswedstrijden

In deze grafieken is de veldbezetting in uren op de zondagen weergegeven op basis van de competitiewedstrijden en de beschikbare velden. De donkere balken zijn de geplande cricketwedstrijden. Het verschil tussen de beide grafieken, is dat in de onderste grafiek de B-categorie wedstrijden vooruit gespeeld worden in februari, maart en april. Mede omdat Quick 1 cricket in het begin van het seizoen op de zaterdagen is gepland, zijn er minder cricketwedstrijden te zien op de zondagen aan het begin van het seizoen. De beschikbaarheid is gebaseerd op bespeling tussen 10.00-16.00 uur per zondag.

Delen op social media

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon