Quick 120 jaarQuick 1 juichen 1Quick 1 juichen 4Foto juichen Cricket 1TrainenQuick 1 juichen 2Foto juichen 4Cricketf-jeugdQuick 1 juichen 3Foto selectie 2013/2014

H.V. & C.V. Quick, De Savornin Lohmanlaan 215 Den Haag, Telefoon: 070-3680323

Twitter icon
Facebook icon
Instagram icon
LinkedIn icon
RSS icon
YouTube icon

20.00 uur Algemene Vergadering

woensdag 07 juni 2017

Het bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van de Algemene Vergadering op woensdag 7 juni, welke gehouden wordt in de ledenbar van Quick om 20.00 uur.

Agenda Algemene Vergadering 7 juni, 20.00 uur ledenbar Nieuw Hanenburg

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Goedkeuring notulen AV van 29 september 2016
4. Mededelingen bestuur
5. Verkiezing lid ballotage commissie
6. Verkiezing lid kascommissie
7. Verkiezing nieuw bestuurslid
8. Benoeming bestuurslid Stichting Terreinfonds
9. Stand van zaken aanpassingen ledenbar
10. Problematiek veldencapaciteit Nieuw Hanenburg
11. Presentatie prognose financieel resultaat verenigingsjaar
12. Vaststellen contributies en financieringstoeslag
13. Vaststellen begroting
14. Rondvraag
15. Sluiting

Ad 3) De notulen zullen vanaf 25 mei ter inzage in de bestuurskamer liggen, of zijn te downloaden.
Ad 5) Kees Ekelmans en Martijn de Graaf zijn verkiesbaar.
Ad 6) Casper van der Geest is reglementair aftredend en terstond herkiesbaar.
Ad 7) Het bestuur draagt Lorien Kramer voor als bestuurslid in de rol van commissaris Buurtfunctie en Terrein.
Ad 8) Het bestuur is voornemens Eric de Hilster te herbenoemen voor een periode van 5 jaar.
Ad 10) Een notitie van het bestuur is te downloaden
Ad 12) De voorgestelde contributies en financieringstoeslag zijn te downloaden
Ad 11 en 13) De financiële cijfers zullen voorafgaand aan de vergadering ter inzage liggen.